Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 01 Taghdir

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 02 Pashimoon

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 03 Raghib

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 04 Ghalbe Man

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 05 Gole Sorkh

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 06 Mano Beshnas

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 07 Lahzeh

Shahab Bokharayi - Mano Beshnas - 08 Sakhreye Sokot